Järjestämis- ja arviointiohje

VIRTA - Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön
Järjestämis- ja arviointiohje

Lataa ohje tästä
Lataa 1.7.2023 voimaantuleva ohje tästä

1. Yleiset ohjeet

Näiden ohjeiden mukaan suoritetaan käyttöönottotarkastus kaikille niille koirakoille, joita käytetään
poliisiviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä. Käyttöönottotarkastuksen suorittaneita koirakoita
voidaan käyttää muissa virka-aputehtävissä alueellisesti sopimalla.

Muita palvelus- tai pelastuskoirien koe- tai testisääntöjä ei tässä yhteydessä käsitellä.
Koiralla on tarkastuksessa oltava tunnusvaljaat. Jos koiralla ei ole kaulapantaa, valjaissa on oltava paikka
mahdollista kytkemistä varten. Tarkastuksessa ohjaaja käyttää omia ääni- ja käsimerkkejään, myös pillin
käyttö on sallittu. Talutin on pidettävä mukana.

Koiraan vaikuttaminen eläinsuojelulain vastaisesti johtaa tarkastuksen hylkäykseen.

Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä koiranohjaajan on suoritettava Suomen
Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus.

Minimihälytystasovaatimus koiralle on hyväksytty suoritus joko Palveluskoiraliiton tai Pelastuskoiraliiton
koemuodoista sekä pelastushaku- että pelastusjälkiosuuksista, joista toisesta vaaditaan vaativampi taso.
Rauniokoetta ei hyväksytä tähän tarkastukseen näyttönä. Kumpikin liitto hyväksyy tarkastukseensa vain
oman järjestönsä koesuoritukset.

Koirakolla tulee olla Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa) toimivan koiraryhmän ryhmänjohtajan
suositus tarkastukseen pääsemiseen, ja se esitetään tarkastukseen tultaessa. Mikäli tarkastukseen oikeutetun
koirakon yhdistyksellä ei ole omaa hälytysryhmää, suosittelijana toimii koirakon oman yhdistyksen
puheenjohtaja.

2. Tarkastusohjeet

Nämä tarkastusohjeet on tehty poliisiviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä toimivien koirakoiden
arvioinnin yhtenäistämiseksi sekä osaamistason tarkastamiseksi. Ohjeiden tarkoituksena on yhtenäistää
arvioinnin painopisteet ja lähtökohdat riippumatta siitä, missä arviointi tehdään tai kuka sen tekee.

Käytettävät nimikkeet:
Tarkastaja = Palveluskoiraliiton tai Pelastuskoiraliiton tähän tasotarkastukseen kouluttama henkilö.
Arvioija = paikallisen hälytysryhmän edustaja ja/tai poliisin edustaja.
Käyttöönottotarkastuksen vastaanottajat: Tarkastuksen vastaanottajana on tarkastajan lisäksi vähintään
yksi arvioija. Tarkastajana toimii käyttöönottotarkastuskoulutuksen suorittanut tarkastaja ja arvioijana
paikallisen hälytysryhmän edustaja ja/tai poliisin edustaja, joka toimii poliisikoiran ohjaajana.
Tarkastustilaisuuksiin osallistuva poliisin edustaja on tasavertainen vastaanottaja tilaisuuden muiden
vastaanottajien kanssa.

Tarkastuksen järjestäjät valitsevat tarkastajat järjestämiinsä tilaisuuksiin. Tarkastajien nimet ovat nähtävillä
Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton internetsivuilla.

2.1. Toimivalta
Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton hyväksymät tarkastajat, hälytysryhmien edustajat ja poliisin
edustajat voivat näillä ohjeilla arvioida käyttöönottotarkastuksia. Liitot huolehtivat tarkastajiensa
arvosteluoikeuksien säilymisestä.
Tarkastusoikeuden myöntäjät voivat poistaa tarkastajalta oikeuden toimia tarkastajana perustellusta syystä.
Tarkastajan toimioikeus poistuu, jos hän ei ole suorittanut tarkastusta viimeisen kahden vuoden aikana.
Hälytysryhmän edustajana voivat toimia vain hälytysryhmässä aktiivisesti toimivat kokeneet henkilöt.
Vastaanotto-oikeus poistuu, mikäli henkilö on ollut kaksi vuotta poissa hälytysryhmästä.

2.2. Asema
Tarkastuksen vastaanottajat vastaavat tilaisuuden toteuttamisesta näiden ohjeiden mukaan. Heidän tulee
toimia tehtävässään neutraalisti ja objektiivisesti.

3. Järjestämistä koskevat ohjeet

3.1. Järjestäminen ja ilmoittautuminen
Käyttöönottotarkastus järjestetään koiranohjaajan ja hälytysryhmän yhteisellä päätöksellä. Koirakon
ilmoittautuminen käyttöönottotarkastukseen tapahtuu jättämällä erillinen arviointilomake järjestäjälle.
Arviointilomake on saatavissa Pelastuskoiraliiton ja Palveluskoiraliiton internetsivuilla.
Tarkastuksen voi järjestää, kun hakemus on hyväksytty liitossa, josta sitä on anottu. Pelastuskoiraliiton
jäsenyhdistykset anovat tarkastukset omalta liitoltaan ja Palveluskoiraliiton jäsenjärjestöt omalta liitoltaan.
Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan järjestettävän tarkastuksen alueen poliisikoiran ohjaajalle viimeistään
kaksi viikkoa ennen tarkastusta poliisin toimittaman listan mukaan.

3.2. Järjestäjä
Järjestäjinä toimivat Palveluskoiraliiton tai Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistykset, jotka ovat mukana
pelastuskoiratoiminnassa ja joilla on Vapepan hälytysryhmä, joka toimii etsinnöissä poliisiviranomaisen
apuna. Mikäli tarkastukseen oikeutetun koirakon yhdistyksellä ei ole omaa hälytysryhmää, toisen
yhdistyksen hälytysryhmä voi järjestää tarkastuksen koiranohjaajan sitä pyytäessä.

3.3. Järjestelytoimikunta
Toimikuntaan kuuluvat järjestävän yhdistyksen valitsemat toimitsijat ja mahdollinen poliisin edustus.
Suosituksena on, että järjestelytoimikuntaan kuuluu myös paikallisen hälytysryhmän edustaja/edustajia.

3.4. Yleiset järjestelyt
Kun päätös tarkastuksen järjestämisestä on tehty ja anomus hyväksytty, järjestäjä hankkii
- riittävästi henkilöitä tarkastuksen läpiviemiseksi
- kaikki tarkastuksessa tarvittavat varusteet. Niiden käytöstä sovitaan tarkastuksen vastaanottajien
kanssa.
Etsintäalueen on oltava mahdollisimman todenmukainen. Ohjaaja ei saa olla seuraamassa valmisteluja eikä
hänelle kerrota niistä etukäteen.

3.5. Toimikunnan tehtävät
Toimikunta
- nimittää henkilöt auttamaan tilaisuuden valmistelussa ja järjestämisessä (mm. ratamestari)
- vastaa tarkastuksen vastaanottajien kutsumisesta
- vastaa alueen valitsemisesta ja kartan hankinnasta
- esittää tarkastuksen vastaanottajille jäljet ja jälkiesineet
- esittää tarkastuksen vastaanottajille maalihenkilöiden sijoittelun
- järjestää neuvottelun ennen tilaisuuden alkua
- vastaa tilaisuuden kulusta
- vastaa tilaisuuden jälkeen saatujen oikeuksien dokumentoinnista.

3.6. Ilmoittaminen
Järjestäjät ilmoittavat liitoille ja poliisin edustajalle tilaisuuden järjestämisestä viimeistään kaksi viikkoa
ennen tarkastusta. Vain määräajassa jätetyt ilmoitukset voidaan hyväksyä.

4. Tarkastuksen osat

4.1. Alue
Tarkastuksessa käytetään aluetta, jota ei merkitä, ja sen rajaamisessa pyritään käyttämään maaston
luonnollisia rajoja. Osallistuja saa alueen kartan käyttöönsä.
Aluetta ei tallata erikseen. Samaa aluetta ei saa käyttää useammalla koiralla saman vuorokauden aikana.
Tarkastuksen vastaanottajat määrittelevät tarkastuksen aloituspaikan.

Alueen kokosuositus on sellainen, että alueen tarkastamiseen menee 2–3 tuntia. Tarkastus suoritetaan
kyseisen hälytysryhmän tyypillisessä toimintaympäristössä, ja se on mahdollista suorittaa kaikkina
vuodenaikoina. Tarkastus voidaan suorittaa kaikissa olosuhteissa ja kaikkina vuorokaudenaikoina (myös
pimeässä). Maalihenkilöt sijoitetaan alueelle ennen tarkastuksen aloittamista.
Mikäli olosuhteet tarkastajan mielestä oleellisesti helpottavat tarkastuksen suorittamista, sitä ei suoriteta
(esimerkiksi lumi).

4.2. Kartturin käyttö
Järjestäjä vastaa kartturin hankinnasta koirakolle. Kartturi ei tiedä maalihenkilöiden sijoittelua. Kartturi ei
etsi. Kartturi toimii koiranohjaajan ohjeiden mukaan, mutta ei ota kantaa etsintätaktiikkaan.

4.3. Maalihenkilöt
Tarkastuksessa käytetään 1–3 maalihenkilöä. Maalihenkilöiden sijoittaminen alueen maastoon on vapaa.
Maalihenkilöt voivat olla eri asennoissa, ja maalihenkilöiden peittäminen on sallittua. Maalihenkilöiden tulee
käyttäytyä ystävällisesti ja neutraalisti, puhuminen on sallittua. Maalihenkilö voi olla myös liikkuva.
Maalihenkilöiden sijoittelu: Alueella tulee olla vähintään yhden maalihenkilön tekemä jälki, joka on
pituudeltaan vähintään 300 metriä. Jäljellä voi olla käyttöesine (esim. päähine, reppu, sanko tai takki), ja
maalihenkilöiden tulee mennä alueelle selkeästi alueen ulkopuolelta.
Maalihenkilöt menevät alueelle noin ½–1 tuntia ennen tehtävän aloittamista, lukuun ottamatta mahdolliseen
lisätehtävään liittyvää maalihenkilöä. Maalihenkilö voi tehdä alueelle jäljen 1–8 tuntia ennen arvioinnin
aloittamista niissä toimintaympäristöissä, joissa se katsotaan tarpeelliseksi. Alueelle voi tehdä alueelta ulos
menevän jäljen.

5. Tarkastuksen osa-alueet

5.1. Vaadittavat suoritukset ja niitä koskevat määräykset
Ohjaaja menee vapaana seuraavan tai kytketyn koiran kanssa vastaanottajan ilmoittamalle aloituspaikalle.
Aloituspaikalta koirakko ryhtyy suorittamaan tehtävää valitsemallaan etsintätavalla. Jos koira lähtee riistan
perään, ei tehtävää keskeytetä, mikäli koira pystyy jatkamaan työskentelyä. Jos koirakko ei pysty jatkamaan
työskentelyä, tarkastus keskeytetään. Suoritus päättyy ohjaajan ilmoitukseen, kun alue on tarkistettu tai kun
ohjaaja luopuu tehtävän suorittamisesta. Suoritus päättyy myös tarkastajan ilmoituksesta.

5.2. Etsintätaktiikka
Ohjaajan on tehtävä suoritettavasta etsinnästä saamiensa tietojen perusteella etsintäsuunnitelma kartalle
ennen etsinnän aloittamista. Ohjaaja voi muuttaa suunnitelmaa, jos siihen tehtävän edetessä ilmenee tarvetta.
Etsinnässä tehdyt havainnot ja löydöt koiranohjaajan tulee kirjata etsintäraporttiin. Tehtävän aikana
tapahtuva kommunikointi ja tehtävään liittyvä asioiden dokumentointi (kirjalliset merkinnät, GPS, tutkapanta
ja puhelin) ovat arviointiin vaikuttavia asioita, ja ne kirjataan etsintäraporttiin.

Etsintätaktiikkaa arvosteltaessa kiinnitetään huomiota ohjaajan kykyyn hahmottaa kokonaisuus tehtävästä,
joka hänelle on annettu. Ohjaaja saa kartan ja tietoja etsittävistä henkilöistä, mutta etsittävien lukumäärää ei
kerrota. Ohjaajan on huomioitava

- maaston muodot
- sääolosuhteet
- koiran työskentelytapa
- etsintävarusteet (normaali etsintävarustus hyväksyttyä).

5.3. Työskentely
Koiran työskentelyn on oltava ohjaajan hallittavissa. Koiran esittämä työskentelyvarmuus ohjaajan
valitsemassa etsintätavassa on arvioitava asia. Koiran ja ohjaajan välinen yhteistyö kuuluu arvioitaviin
asioihin samoin kuin ohjaajan kyky arvioida tilannetta etsinnän edetessä ja muuttaa omaa ja koiran toimintaa
sen mukaan.

5.4. Alueen tarkastamisen varmuus
Koiran tulee olla toimintavarma etsintätyöskentelyssään. Sen tulee sietää erilaisia olosuhteita ja tilanteita
hyvin, eikä se saa antaa epämiellyttävien asioiden vaikuttaa etsintätehokkuuteensa. Ohjaajan tulee kyetä
sopeutumaan erilaisiin vaatimuksiin, joita tehtävä tuo hänen ratkaistavakseen. Ohjaajan on näissä tilanteissa
kyettävä ohjaamaan koiraansa niin, että sen etsintätehokkuus säilyy koko ajan. Etsinnän tulee olla etenevää
ja tehokasta ja ohjaajan tulee luottaa koiran työskentelyyn. Ohjaaja ilmoittaa tehtävän päätyttyä etsinnän
tuloksesta.

5.5. Kestävyys
Sekä koiran että ohjaajan henkisen ja fyysisen etsintäkestävyyden on säilyttävä koko tehtävän ajan. Vaikeat
olosuhteet tai tehtävän vaativuus ja moniulotteisuus eivät saa olla ratkaisevasti esteenä tehtävän
suorittamiseen. Tilanteiden monimuotoisuuden tuomat ratkaisut niin ohjaajan kuin koirankin kohdalla
vaikuttavat arviointiin.

5.6. Löytö
Koiran käyttäytymisellä sen tehtyä löydön on suuri merkitys tehtävän onnistumiseen. Ilmaisun lähtökohtana
pidetään koiralle koulutettua ilmaisumuotoa. Koira ei saa käyttäytyä missään vaiheessa tehtävää
aggressiivisesti ihmisiä eikä toisia eläimiä kohtaan.
Kun etsittävä henkilö löydetään koiran suorittaman jälkityöskentelyn perusteella, arvioijien on myös tällöin
kiinnitettävä huomiota koiran käyttäytymiseen löydetyn henkilön luona. Koira ei saa jättää löytämäänsä
maalihenkilöä.

6. Tarkastuksen arviointi

Tarkastuksen vastaanottajat keskustelevat tarkastuksen jälkeen ja päättävät yhdessä sen hyväksyttävyydestä.

6.1. Käyttöönottotarkastuksen hyväksyminen
Tarkastus on suoritettu hyväksytysti seuraavassa tapauksessa: Tarkastuksen vastaanottajat ovat todenneet,
että vaaditut osiot on suoritettu hyväksytysti. Tarkastus voidaan hyväksyä myös ilman kaikkien
maalihenkilöiden löytymistä, mutta vähintään yksi maalihenkilö pitää löytyä.
Tarkastusta voidaan muokata sen suorittamisen aikana. Tarkastuksen aikana vastaanottajat voivat myös
osoittaa koirakolle lisätehtäviä (esim. lisätä yhden maalihenkilön alueen käymättömään osaan kesken
tarkastuksen, mikäli kaikki maalihenkilöt löytyvät niin nopeasti, että koirakon kestävyyttä ei ole pystytty
toteamaan).

6.2. Käyttöönottotarkastuksen hylkääminen
Yhdenkin arviointikohdan arviointi puutteelliseksi aiheuttaa tarkastuksen hylkäämisen ja suoritus lopetetaan.

6.3. Käyttöönottotarkastuksen keskeyttäminen
Vastaanottajat voivat keskeyttää tarkastuksen
- oman tilanneharkintansa perusteella
- koiran tai ohjaajan sairastuttua tai loukkaannuttua
- poikkeuksellisten olosuhteiden takia
- osallistuja ei huolimattomuuttaan toteuta tehtävää annettujen ehtojen mukaan.

Käyttöönottotarkastuksen keskeyttäminen ei vie uusimiskertaa.

6.4. Käyttöönottotarkastuksesta sulkeminen
Tarkastuksen vastaanottajat voivat sulkea osallistujan tarkastuksesta, mikäli tarkastuksen aikana tai
välittömästi siihen liittyen
- osallistuja rikkoo eläinsuojelulakia
- osallistuja käyttäytyy koiranohjaajana epäasiallisesti
- osallistuja rikkoo tahallisesti annettuja ohjeita tai
- koira käyttäytyy aggressiivisesti.

Tarkastuksen vastaanottajien ratkaisu on aina kiistaton eikä siitä voi valittaa. Tarkastuksesta suljettu koira
ja/tai ohjaaja ei saa osallistua tarkastukseen vuoden aikana (yksi vuosi tarkastuspäivästä lukien).

7. Työskentelyn arviointi

7.1. Yleistä
Koko tarkastuksen ajan on kiinnitettävä erityistä huomiota koirakon tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn.
Arvioinnin painopiste on koiran toimintavarmuudessa ja määrätietoisuudessa. Arviointiin kuuluu ohjaajan
koiranlukutaito ja koiralle valitun työskentelytavan sopivuus. Arviointiin kuuluu myös ohjaajan
asianmukaisen toiminnan arviointi.

Koiralle saa antaa käskyinä ääni- ja käsimerkkejä. Käskyjen toistaminen on sallittua. Ohjaajan tai koiran
virheellinen käyttäytyminen huomioidaan arvioinnissa.
Tällaisia ovat mm.

- maalimiehen häiritseminen
- oman tai koiran turvallisuuden huomiotta jättäminen

Virheilmaisu vaikuttaa työskentelyn arviointiin ja voi aiheuttaa tarkastuksen hylkäämisen. Maalimiehen jättö
aiheuttaa tarkastuksen hylkäämisen. Mikäli koira ilmaisee alueelle mahdollisesti pudonneet esineet, se
huomioidaan positiivisesti. Esineen löytymättömyys ei vaikuta arvosteluun. Mikäli koira häiritsee avustavaa
henkilöä, voi se vaikuttaa arviointiin negatiivisesti.

7.1.1. Koiran kiittäminen
Koiran kiittäminen on sallittua suorituksen aikana.

7.1.2. Ylimääräinen avustaminen
Mikäli vastaanottajat havaitsevat selvästi vääränlaista avustamista, suljetaan ohjaaja pois tarkastuksesta
(esim. eläinsuojelulain vastaiset piilotetut tai avoimet pakotteet).

7.2. Jäljestys
Arvioinnissa on huomioitava koiran ja ohjaajan toiminta koiran löytäessä jäljen. Koiran on jäljestämisen
aloitettuaan työskenneltävä keskittyneesti. Mikäli koira poikkeaa jäljeltä tai tulee ohjaajan luo, mutta
kuitenkin palaa itse takaisin, ei tätä katsota virheeksi.
Takajälki on hylkäävä peruste, mikäli koira ei korjaa virhettään tai ohjaaja ei huomaa koiran virhettä
vähintään 50 metrin matkalla. Tällöin työskentely ei ole varmaa.

7.3. Haku
Koiralta arvostellaan valitut työskentelytavat, -halukkuus ja -kestävyys. Koiran on etsinnän aloitettuaan
työskenneltävä keskittyneesti.

8. Tarkastuksen voimassaolo

Kerran hyväksytysti suoritettu tarkastus on voimassa niin kauan kuin koirakko täyttää edustamansa liiton
minimivaatimukset ja hälytysoikeus säilyy. Mikäli minimihälytystason kokeet vanhenevat, pitää myös
käyttöönottotarkastus uusia. Käyttöönottotarkastusta ei kuitenkaan tarvitse uusia, jos minimihälytyskokeet
uusitaan kyseisen vuoden aikana.
Hylätty tarkastus on mahdollista uusia sen jälkeen, kun hylätyssä tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu.
Käyttöönottotarkastus ei ole vaatimuksena koirakolle, joka on saavuttanut hälytysoikeudet ennen
käyttöönottotarkastuksen voimaanastumista.

8.1. Arkistointi
Liittojen verkkosivuilla julkaistaan listat käyttöönottotarkastuksen hyväksytysti suorittaneista koirakoista.
Tiedot jaetaan alueellisille Vapepa-yhdyshenkilöille ja valmiuspäälliköille puolivuosittain tai tilanteen
oleellisesti muuttuessa. Liitot vastaavat tiedon jakamisesta. Tarkastuksen suorittanut tarkastaja vastaa
ilmoituksesta liitoille kahden viikon sisällä tarkastuksen suorittamisest VIRTA - Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön
Järjestämis- ja arviointiohje
Suomen Pelastuskoiraliitto ry
spekl@pelastuskoiraliitto.fi
044 768 1004
Suomen Palveluskoiraliitto ry
peko@palveluskoiraliitto.fi
050 3011945